Partnerji projekta so jeseni 2023 v reviji World academy od science, engineering and technology objavili članek o zgodnjih izkušnjah z uporabo alfa verzije slovenskih kazalnikov trajnostne gradnje (SLO kTG) po evropskem okviru Level(s).

Prve izkušnje s prvo različico slovenskih kazalnikov trajnostne gradnje, ki temeljijo na Level(s)

Povzetek:

Da bi ugotovili možnosti za uporabo kazalnikov trajnostne gradnje v Sloveniji, je bilo leta 2022 izvedeno testiranje prve različice kazalnikov, razvitih v projektu CARE4CLIMATE in temelječih na okviru EU Level(s). Povabljenim in zainteresiranim deležnikom gradbenega procesa so bile na slovenski e-platformi kazalnikov trajnostne gradnje na voljo video vsebine in navodila. Poleg tega so bile izvedene tudi delavnice in predavanja s posameznimi temami. V zadnji fazi postopka usposabljanja in testiranja je bil uporabljen vprašalnik, s katerim so bile pridobljene informacije o mnenju udeležencev o kazalnikih. Analiza rezultatov testiranja, ki je bilo osredotočeno na raven 2, je potrdila ključno predhodno ugotovitev razvojne skupine, in sicer da trenutno zaradi pomanjkanja določenih znanj, podatkov in orodij vsi kazalniki za to raven še niso izvedljivi v praksi. Raziskava je tudi poudarila večjo potrebo po usposabljanju in specializaciji strokovnjakov na tem področju. Hkrati je pokazala, da je bilo že samo testiranje prve različice velik izziv: le 30 strokovnjakov je v celoti sodelovalo in izpolnilo spletni vprašalnik. Ta številka se na prvi pogled zdi zaskrbljujoče nizka, vendar je v primerjavi s testiranjem ravni(e) v državah članicah EU več kot 50-krat višja. Za nadaljnje izvajanje kazalnikov v Sloveniji bo torej treba vložiti veliko truda in angažiranosti. Verjetno bo potrebna tudi državna podpora, na primer v obliki finančnih mehanizmov ali spodbud in/ali zakonodajnih podlag.

Initial experiences of the first version of Slovene sustainable building Indicators that are based on Level(s)

Abstract:

To determine the possibilities for the implementation of sustainable building indicators in Slovenia, testing of the first version of the indicators, developed in the CARE4CLIMATE project and based on the EU Level(s) framework, was carried out in 2022. Invited and interested stakeholders of the construction process were provided with video content and instructions on the Slovenian e-platform of sustainable building indicators. In addition, workshops and lectures with individual subjects were also performed. The final phase of the training and testing procedure included a questionnaire, which was used to obtain information about the participants’ opinions regarding the indicators. The analysis of the results of the testing, which was focused on level 2, confirmed the key preliminary finding of the development group, namely that currently, due to the lack of certain knowledge, data, and tools, all indicators for this level are not yet feasible in practice. The research also highlighted the greater need for training and specialization of experts in this field. At the same time, it showed that the testing of the first version itself was a big challenge: only 30 experts fully participated and filled out the online questionnaire. This number seems alarmingly low at first glance, but compared to level(s) testing in the EU member states, it is much more than 50 times higher. However, for the further execution of the indicators in Slovenia, it will therefore be necessary to invest a lot of effort and engagement. It is likely that state support will also be needed, for example, in the form of financial mechanisms or incentives and/or legislative background.

 

Initial experiences of the first version of Slovene sustainable building Indicators that are based on Level(s) [Elektronski vir]

Jordan, Sabina ; Tomšič, Miha ; Knez, Friderik ; Šijanec-Zavrl, Marjana

Tip dela: 1.01 izvirni znanstveni članek

Leto: 2023

Vir: World academy of science, engineering and technology [Elektronski vir]. – ISSN 1307-6892. – Vol. 17, no. 11, str. 431-436

COBISS.SI-ID 174797571

https://publications.waset.org/10013337/initial-experiences-of-the-first-version-of-slovene-sustainable-building-indicators-that-are-based-on-levels