Kazalniki trajnostne gradnje

Kazalniki trajnostne gradnje….

V povezavi s trajnostno gradnjo.

Evropski okvir za poročanje o kazalnikih trajnostne gradnje Level(s) predstavlja skupen pristop EU za oceno okoljskih lastnosti stavb na podlagi obstoječih standardov.

Posamezni kazalniki obravnavajo vplive stavbe na trajnostne prioritete na evropski ravni. Tako se lahko uporabnik metode pri načrtovanju in gradnji osredotoči na obvladljiv nabor konceptov in kazalnikov, s katerimi stavba prispeva k okoljskim ciljem EU in države članice. Level(s) se lahko uporablja tudi ob že uveljavljenih tržnih certifikacijskih shemah za ocenjevanje trajnostne gradnje in s tem omogoča transparentnost in primerljivost metod.

Kazalniki trajnostne gradnje v fazi testiranja
Testiranje: Kazalniki trajnostne gradnje so bili testirani v večino držav EU


V Sloveniji v okviru LIFE IP Care4Climate nastaja slovenska prilagoditev kazalnikov trajnostne gradnje (kTG), ki izhaja iz Level(s). Razvoj poteka na GI ZRMK in ZAG pod okriljem MOP.

V okviru aktivnosti bodo pripravljene Nacionalne smernice za trajnostno gradnjo, trajnostni kazalniki za stavbe, ki bodo omogočili nadaljnje zmanjšanje okoljskih vplivov in izpustov TGP v gradbenem sektorju. Organizirana bodo tudi posvetovanja z zainteresiranimi stranmi in strokovnjaki za podporo razvoju kazalnikov ter usposabljanja za končne uporabnike ter kampanje za ozaveščanje in promocijo trajnostne gradnje.

Cilji aktivnosti so:

  • razvoj nacionalnega sistema trajnostnih kazalnikov za stavbe, ki bo omogočil upoštevanje okoljskih, gospodarskih in družbenih vplivov načrtovanja, gradnje in prenove (zlasti javnih) stavb,
  • upoštevanje stališča zainteresiranih strani in pri vzpostavitvi sistema izpeljati participativni postopek s ključnimi odločevalci, strokovnjaki in končnimi uporabniki ter zagotavljanje učinkovitega okolja za razvoj sistema na pilotnih projektih, in
  • vzpostavitev potrebnega strokovnega okvirja za njegovo implementacijo v praksi.

Po zaključku projekta bo Slovenija z uvedbo meril trajnostne gradnje in pripadajočih kazalnikov pridobila pregleden način za celovito vrednotenje vplivov gradnje in prenove stavb v vseh fazah njihovega življenjskega cikla. V proces oblikovanja sistema bodo vključene vse zainteresirane skupine, kar bo vzpostavilo sodelovalno okolje za uravnotežen razvoj kazalnikov. Z usposabljanji se bo povečal tudi obseg kompetenc strokovnjakov, s promocijskimi aktivnostmi pa prepoznavnost pomena in vrednot trajnostne gradnje tako v strokovni kot tudi v širši javnosti.

Kazalniki trajnostne gradnje…Kako lahko sodelujem?