Pilotni projekti uporabe SLO kTG po Level(s) - strokovne podlage in financiranje

VEČ O PILOTNI UPORABI beta verzije SLO kTG po Level(s) ob načrtovanju stavbe

V letih 2023-2024-2025 pod okriljem projekta LIFE IP CARE4CLIMATE poteka pilotna uporaba beta verzije SLO kTG v fazi idejnega in podrobnega načrtovanja stavb ter ob njihovi gradnji ali prenovi.

Kaj zajema pilotni projekt?

Pilotni projekt se nanaša predvsem na uporabo SLO kTG med idejnim in podrobnim načrtovanjem stavbe (raven 1 in 2), na postavitev trajnostnih ciljev, na trajnostno usmerjanje idejne rešitve in med podrobnim načrtovanjem, na uporabo programskih orodij (BIM, energetsko modeliranje, simulacija lastnosti notranjega okolja, digitalni dvojček), ki omogočajo učinkovit pristop k izračunu kazalnikov trajnostne gradnje, na sprejemanje projektnih odločitev na osnovi rezultatov analiz LCA in LCC, na uvajanje naprednih tehnoloških rešitev za povečanje krožnosti materialov ter zapiranje snovnih zank, na dokumentiranje podlag za končni izraz trajnostnih lastnosti.

Strokovna gradiva

Pri izvajanju pilotnih projektov so na voljo gradiva beta verzije SLO kTG – za uporabo na ravni 1 (idejno načrtovanje) in ravni 2 (podrobno načrtovanje), ki so povzeta po Level(s) ver. 1.1 (Manual 3) in jih v pilotni fazi prilagajamo slovenskim pogojem:

GRADIVA ZA UPORABO
M. Šijanec Zavrl, M. Tomšič, L. Zupančič, Ž. Begelj, S. Jordan, F. Knez. 2023. M SLO kTG & sistem ocenjevanja – beta verzija 1 del: RAVEN 1 – Idejna zasnova. Ver.20 – 8/2023. Ljubljana. GI ZRMK in ZAG.
M. Šijanec Zavrl, M. Tomšič, L. Zupančič, Ž. Begelj, S. Jordan, F. Knez. 2023. M SLO kTG & sistem ocenjevanja – beta verzija 2 del: RAVEN 2 – Podrobno načrtovanje in gradnja. Ver.20 – 8/2023. Ljubljana. GI ZRMK in ZAG.

SPLETNA STRAN
www.kazalnikitrajnostnegradnje.si, ki prinaša podroben opis uporabe kazalnikov na ravni 2, video usposabljanje, primere uporabe kazalnikov trajnostne gradnje in povzetke tematskih strokovnih delavnic z gradivi (več informacij najdete na: “kazalniki” in “novice in dogodki“).

GRADIVA Evropske komisije in JRC o skupnem okviru EU za vrednotenje trajnostne gradnje – Level(s)
https://environment.ec.europa.eu/topics/circular-economy/levels_en

Kako lahko pričnemo?

GI ZRMK in ZAG v okviru integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE nudita strokovno podporo in svetovanje investitorjem in projektantom, ki se odločijo pilotno uporabiti kazalnike trajnostne gradnje po EU okviru Level(s) pri načrtovanju svoje stavbe. Pred pričetkom sodelovanja podpišemo pismo o nameri.

Pričakujemo vključitev od tri do pet projektov, pri katerih bo načrtovanje in pilotno vrednotenje po slovenskih kazalnikov trajnostne gradnje zaključeno najkasneje do leta 2025.

Če imate zanimiv projekt in/ali razmišljate od sodelovanju nam pišite (marjana.sijanec@gi-zrmk.si).

Kako je s financiranjem?

Ministrstvo za naravne vire in prostor je 2. aprila 2024 objavilo javno naročilo št. št. 430-21/2023-2560: »Priprava poročila o izvedbi pilotne uporabe beta različice slovenskih kazalnikov trajnostne gradnje (SLO kTG) po okviru EU Level(s) v fazi projektiranja novogradnje, rekonstrukcije ali celovite prenove stavb, v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE – LIFE17 IPC/SI/000007«.

Javno naročilo je razdeljeno naveč sklopov, torej je uporaba kazalnikov trajnostne gradnje predvidena za:
• Sklop 1: R1/ R2/ Novogradnja/ Zahteven objekt;
• Sklop 2: R1/ R2/ Novogradnja/ Manj zahteven objekt;
• Sklop 3: R2/ Novogradnja/ Zahteven ali manj zahteven objekt;
• Sklop 4: R1/ R2/ Rekonstrukcija / Zahteven ali manj zahteven objekt;
• Sklop 5: R1/ R2/ Celovita prenova / Zahteven objekt

Rok za oddajo ponudbe je 22. april 2024, do 13h.

Ali je javno naročilo pogoj za pilotno uporabo beta verzije SLO kTG?

V pilotno uporabo beta verzije SLO kTG pri načrtovanju stavbe se lahko vključite, tudi če niste/ne boste izbrani v okviru javnega naročila. Sodelovanje na “razpisu” torej ni pogoj.

Potreben pa je predhodni dogovor s predstavnikom akcije C4.4 SLO kTG projekta LIFE IP CARE4CLIMATE in sklenitev pisma o nameri s konzorcijskima partnerjema GI ZRMK in ZAG, da lahko s projektno skupino sodelujemo na primerljiv način.

Kaj je namen pilotnih projektov?

Kazalniki TG bodo v pomoč celotni projekti skupini – investitorju in projektantom pri postavljanju trajnostnih ciljev, izbiri trajnostnih odločitev in spremljanju doseženih trajnostnih kazalnikov, dobaviteljem in izvajalcem pa bodo predstavljali jasno vodilo glede zahtevane trajnostne kakovosti uporabljenih materialov, postopkov in stavbe kot celote.

Povratna informacija iz pilotih projektov SLO kTG bo izjemno koristna pred načrtovano uvedbo SLO kTG v zeleno javno naročanje in kot tudi v druge sfere graditve stavb v Sloveniji.

Koristi pilotne uporabe SLO kTG po EU Level(s) za investitorja in njegovo projektno skupino?

  • Izkazovanje trajnostnih vidikov po najsodobnejših EU merilih Level(s), skladnih z EU Taksonomijo, merili ESG, kot tudi z nastajajočimi novimi merili EU za GPP (zeleno javno naročanje) na področju gradenj in novo Direktivo EPBD (2024)
  • Možnost optimizacije trajnostnih lastnosti objekta v fazi (integralnega) načrtovanja
  • Brez stroška pristojbine za certifikacijski sistem
  • Dokazljiv prispevek k doseganju nacionalno zastavljenih ciljev in zavez (-55% TGP do 2030)
  • Prednosti na trgu za okoljsko ozaveščenega investitorja
  • Podpora partnerjev projekta LIFE IP CARE4CLIMATE projektni skupini
  • Dostop do učnega okolja za SLO kTG po Level(s) in do strokovne izmenjave mnenj / izkušenj
  • Projektna skupina se ob tem usposobi za uporabo SLO kTG
  • Aktivno sodelovanje pri razvoju nacionalnega sistema
  • Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE zagotavlja promocijo pilotne faze uporabe SLO kTG po Levels v strokovnih krogih in s tem tudi investitorja, projektne skupine, primera dobre prakse trajnostnega načrtovanja…