Kazalnik 1.1 Raba energije v fazi uporabe stavbe obravnava energijsko učinkovitost obravnavane stavbe z dvema podkazalnikoma, to sta raba primarne energije v fazi uporabe stavbe in raba dovedene (končne) energije. S kazalnikom naslavljamo energijsko učinkovitost stavbnega ovoja in tehničnih sistemov v stavbi ter rabo obnovljivih virov energije.