Trajnostna gradnja

Naslednji korak k zmanjšanju emisij TGP

Trajnostna gradnja je gradnja stavb na način, da je njihov vseživljenjski vpliv na okolje vključno z razgradnjo čim manjši. Trajnostni kazalniki za stavbe bodo omogočili nadaljnje zmanjšanje okoljskih vplivov in izpustov TGP v gradbenem sektorju.

Razvoj trajnostnih kazalnikov

Evropski okvir za poročanje o kazalnikih trajnostne gradnje Level(s) predstavlja skupen pristop EU za oceno okoljskih lastnosti stavb na podlagi obstoječih standardov. Posamezni kazalniki obravnavajo vplive stavbe na trajnostne prioritete na evropski ravni. Tako se lahko uporabnik metode pri načrtovanju in gradnji osredotoči na obvladljiv nabor konceptov in kazalnikov, s katerimi stavba prispeva k okoljskim ciljem EU in države članice. Level(s) se lahko uporablja tudi ob že uveljavljenih tržnih certifikacijskih shemah za ocenjevanje trajnostne gradnje in s tem omogoča transparentnost in primerljivost metod.

V Sloveniji v okviru LIFE IP Care4Climate nastaja slovenska prilagoditev kazalnikov trajnostne gradnje (kTG), ki izhaja iz Level(s). Razvoj poteka na GI ZRMK in ZAG pod okriljem MOP. V okviru aktivnosti bodo pripravljene Nacionalne smernice za trajnostno gradnjo, trajnostni kazalniki za stavbe, ki bodo omogočili nadaljnje zmanjšanje okoljskih vplivov in izpustov TGP v gradbenem sektorju. Organizirana bodo tudi posvetovanja z zainteresiranimi stranmi in strokovnjaki za podporo razvoju kazalnikov ter usposabljanja za končne uporabnike ter kampanje za ozaveščanje in promocijo trajnostne gradnje.

Cilji aktivnosti

Razvoj nacionalnega sistema trajnostnih kazalnikov,

ki bo omogočil upoštevanje okoljskih, gospodarskih in družbenih vplivov načrtovanja, gradnje in prenove (zlasti javnih) stavb.

Upoštevanje stališča zainteresiranih strani

in pri vzpostavitvi sistema izpeljati participativni postopek s ključnimi odločevalci, strokovnjaki in končnimi uporabniki

Vzpostavitev potrebnega strokovnega okvirja

za njegovo implementacijo v praksi.

6 makro ciljev

Makro cilji

Sveže novice in dogodki

Primer dogodka

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the…

Primer novice

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the…

Vse novice in dogodki