Kdaj je primeren čas za uporabo SLO kTG?

Uporaba kazalnikov trajnostne gradnje je prilagojena fazam gradbenega projekta in se s podrobnostjo analize prilagaja dorečenosti faze projekta in podatkom, ki so v posamezni fazi na voljo. Investitorji in strokovnjaki bodo tako lahko sprejemali odločitve tekom celotnega procesa načrtovanja in gradnje stavbe in z njimi vplivali na zmanjševanje rabe virov ter povečevali okoljsko kakovost stavbe v odvisnosti od faze gradnje.

-Na ravni 1, ki zajema fazo idejne zasnove stavbe, trajnostne vidike spremljamo na način, da sledimo vsebinskim opomnikom za načrtovanje in preučimo obetavne koncepte že v fazi idejnega načrtovanja.

-Raven 2 predstavlja fazo podrobnega načrtovanja in gradnje, zato lahko tedaj že izračunanavamo vrednosti kazalnikov – z vedno bolj natančnimi in dorečenimi vhodnimi podatki in tako sledimo zastavljenim ciljem.

-Na ravni 3, ki predstavlja fazo po zaključku gradnje in predaji stavbe naročniku, lahko spremljamo doseganje kazalnikov trajnostne gradnje na podlagi izračunov za dejansko izvedeno stanje oziroma na podlagi meritev, kjer je to izvedljivo.

Tak pristop omogoča večjo prožnost okvira za vrednotenje trajnostne gradnje, kajti uporabniki lahko začnejo z uporabo kazalnikov SLO kTG, ki izhajajo iz Level(s) na osnovi uporabe standardnih ali generičnih podatkov in kasneje, ko se bolje spoznajo z metodo in se sam projekt tudi vsebinsko razvija, uporabijo natančnejše/specifične oz. podatke, vezane na konkreten projekt oz. stavbo.

Skladno z razvojem gradbenega projekta postaja tudi obravnava posameznega kazalnika bolj kompleksna in od prvotne kvalitativne ocene prehaja preko kvantitativnih izračunov k spremljanju doseganja trajnostnih parametrov v praksi.

Več:

Infolist