OKROGLA MIZAKaj moramo pri nas spremeniti, da bi spodbudili trajnostno gradnjo? V četrtek, 7. marca 2024, 10:15-12:30, v dvorani Forum,v okviru sejma DOM 2024 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

Gradnja ogljično nevtralnih stavb, premislek o krožnosti pri graditvi, o ponovni uporabi in recikliranju gradiv, odpornost stavb na podnebne spremembe ob gospodarnosti izbranih rešitev in zagotavljanju kakovosti v procesu graditve predstavljajo temelj za zeleni prehod na področju grajenega okolja.

Vendar teoretično znana trajnostna načela, merila zanje in ustrezne tehnične rešitve le s težavo najdejo pot do investitorjev, v projektne naloge in v javna naročila na področju gradenj.

  • Ali trajnostno gradnjo pri nas sploh želimo?
  • Ali graditi trajnostno pomeni »nadstandard«?
  • Kje so glavne ovire za počasen napredek pri uvajanju trajnostne gradnje?
  • Kako ustvariti prijaznejše okolje za trajnostno gradnjo?
  • Kakšna je vloga pilotnih projektov in primerov dobre prakse?

Na okrogli mizi želimo osvetliti trenutno stanje na področju graditve trajnostnih stavb, evidentirati ovire in razpravljati o spodbudnejšem okolju za trajnostno gradnjo pri nas. Z udeleženci bomo spregovorili tudi o vlogi pilotnih projektov trajnostne gradnje, o širitvi primerov dobrih praks na tem področju kot tudi o morebitnih potrebnih spodbudah in zakonodajni podpori.

Evropa je v letu 2021 za poenotenje razpršenih pristopov pripravila evropski okvir Level(s) za vrednotenje trajnostne gradnje, ki postaja osrednji instrument podpore izvajanju evropske politike na področju krožnega gospodarstva v graditeljstvu, graditve z mislijo na celotni življenjski cikel stavbe in razogljičenja stavb. Metrika vrednotenja trajnostne gradnje stavb Level(s) je vključena v nova evropska merila za zeleno javno naročanje, uporablja se pri merilih Taksonomije EU za izkazovanje trajnostnega financiranja, kazalnik Level(s) 1.2 za ogljični odtis stavbe je vključen v zadnjo posodobitev direktive EPBD.

Razvoj slovenskih kazalnikov trajnostne gradnje (SLO kTG) po evropskem okviru Level(s) poteka v okviru večletnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (2019-2026), kjer pod koordinacijo Ministrstva za okolje, podnebje in energijo (MOPE) partnerji deluje na različnih področjih pomembnih za zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov. Merila za trajnostno gradnjo stavb v Sloveniji v sodelovanju z MOPE in Ministrstvom za naravne vire in prostor (MNVP) pripravljamo na Gradbenem inštitutu ZRMK (GI ZRMK) in Zavodu za gradbeništvo Slovenije (ZAG) (www.kazalnikitrajnostnegradnje.si).

V letih 2023-2024 pod okriljem projekta LIFE IP CARE4CLIMATE poteka tudi pilotna uporaba beta verzije SLO kTG – v fazi idejnega in podrobnega načrtovanja stavb ter ob njihovi gradnji ali prenovi. Kvalitativni presoji trajnostnih vidikov pri idejnem načrtovanju stavbe v fazi podrobnega načrtovanja sledi kvantitativno vrednotenje kazalnikov, ki ob zaključku projektiranja predstavlja tudi izkaz trajnostnih lastnosti stavbe. Kazalniki TG nam bodo v pomoč pri izbiri in izkazovanju trajnostnih odločitev.

Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo Pametne stavbe in dom z lesno verigo, SRIP PSIDL, koncepte in gradnjo trajnostnih stavb podpira. Partnerstvo s svojimi aktivnostmi vzpostavlja okolje za hitrejšo implementacijo pametnega, trajnostno naravnanega, zdravega, okolju in uporabniku prijaznega, povezljivega, naprednega bivalnega in delovnega okolja prihodnosti, ki je rezultat predvsem slovenskega znanja in temelji na proizvodih slovenskega izvora.

VABILO
Ura Okrogla miza Predavatelj
10:15 Registracija udeležencev

 

Pozdravni nagovor

LIFE IP CARE4CLIMATE
(dr. Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK)terSRIP PSiDL (dr. Sabina Jordan, ZAG)
10:30-11:15 Izzivi uvajanja trajnostne gradnje pri nas Uvodničarji
Analiza učinkov ZeJN na področju gradenj Janja Ribič, MOPE
Portfelj ukrepov za krožno razogljičenje kot vzvod za uveljavitev trajnostne gradnje Jasmina Karba, MOPE
Trajnostna gradnja in pilotni projekti Leni Pernar, MNVP
Kako trajnostni so dejanski projekti? Sanja Burnazović, SSRS (član SRIP PSiDL)
Pilotna uporaba metrike trajnostne gradnje pri graditvi dr. Tjaša Zupančič Hartner, GIC Gradnje
Vloga projektantov pri uveljavljanju trajnostne gradnje Dejan Prebil, IZS

Slavko Gabrovšek, ZAPS

11:15 – 12:15 Razprava z deležniki trajnostne gradnje

 

»Kako do spodbudnejšega okolja za trajnostno gradnjo?«

Vabljeni

Javni in zasebni investitorji, odločevalci,

stanovska združenja (projektanti, izvajalci, dobavitelji), oblikovalci politik in zakonodajalci, raziskovalci

12:15 – 12:30 Povzetki razprave
Ura Spremljevalni dogodek
12:30 – 13:00 Mreženje z investitorji – Pilotni projekti uporabe SLO kTG po Level(s)
Moderator dogodka: GI ZRMK, ZAG

Prosimo, da se prijavite  najkasneje do 5. marca 2024.

Dogodek je organiziran s strani projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, Akcija C4.4, Razvoj slovenskih kazalnikov trajnostne gradnje, ter s strani SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo,  in je za udeležence brezplačen.

Organizatorja si pridržujeta pravico do manjših sprememb programa.

PRIJAVA