Preliminarno določanje uteži za vidike trajnostne gradnje

Relativna pomembnost vidikov trajnostne gradnje se od okolja do okolja razlikuje, zato je pomembno poznavanje prioritet v domačem prostoru. Tako lahko transparentno in učinkovito usmerjamo alternativne načrtovalske rešitve k bolj trajnostnim oziroma kot naročniki za svoje naložbe zastavimo merljive trajnostne cilje.

V tem poročilu je prikazana preliminarna določitev uteži za posamezne vidike trajnostne gradnje v slovenskem okolju. Preliminarne uteži za Makro cilje TG smo določili kot povprečno vrednost nabora uteži določenih z analizo AHP na podlagi odgovorov 64 sodelujočih strokovnjakov o njihovem mnenju glede relativne pomembnosti vidikov trajnostne gradnje.

Povprečna utež za Makro cilj 1 (energija, GWP) znaša 0,210 (mediana 0,193), po pomembnosti sledi Makro cilj 4 (zdravje in ugodje ter kakovost notranjega okolja – IEQ) z utežjo 0,201 (mediana 0,184), nato Makro cilj 2 (krožnost materialov v življenjskem ciklu) z utežjo 0,160 (mediana 0,149), Makro cilj 5 (prilagajanje in odpornost na podnebne spremembe) z utežjo 0,155 (mediana 0,146), Makro cilj 3 (učinkovita raba vode) z utežjo 0,153 (mediana 0,139) in nazadnje Makro cilj 6 (analiza stroškov življenjskega cikla LCC) z utežjo 0,121 (mediana 0,102). Preliminarne uteži vidikov TG bodo uporabne kot izhodišče za razvoj sistema kazalnikov TG (beta verzija SLO kTG) pri pilotnih projektih v obdobju 2023-2024.

Preliminarne uteži za vidike trajnostne gradnje (8/2022)

Deležnike smo povabili k izpolnitvi kratkega vprašalnika, v katerem so podali svoje mnenje o relativni pomembnosti oz. aktualnosti posameznega Makro cilja TG v slovenskem prostoru. V vprašalniku so označili, kako pomembnejši po štiristopenjski lestvici je za zanje posamezen Makro cilj TG v primerjavi z drugimi Makro cilji (parna primerjava vsakega z vsakim). Vprašalnik smo pripravili in odgovore obdelali po načelu nekoliko poenostavljene metode AHP (analitično hierarhični proces).

(Vprašalnik)
(Poglejte tudi VIDEO)